Klauzula informacyjna

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), zobligowani jesteśmy przekazać następujące informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych w spółce Jaśminowe Wzgórze Sferahouse sp. z o.o. sp.k.:

 1. Administrator danych osobowych. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator” ) jest Jaśminowe Wzgórze Sferahouse sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie.
 2. Dane kontaktowe. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, można kontaktować się pod adresem email: biuro@jasminowewzgorze.com lub pisemnie na adres: Jaśminowe Wzgórze Sferahouse sp. z o.o. sp.k. 30-035 Kraków, al. A.Grottgera 6/1, z dopiskiem „Dane osobowe”.
 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania. Przetwarzamy dane w różnych sytuacjach biznesowych opisanych w naszej polityce prywatności. Poniżej znajdują się informacje na temat celów przetwarzania oraz podstaw prawnych:
 • Podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem umowy, zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona jego praw.
 • Dla celów marketingowych Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, lub art. 6 ust. 1 lit. a - udzielona zgoda.
 • Dla celów marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.
 • Spełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym Administrator podlega.
 • Ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową / świadczonymi usługami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona jego praw. Konkretny cel i podstawa przetwarzania są podawane w odrębnej informacji kierowanej do osób, których dane dotyczą.
 1. Okres, przez który dane będą przechowywane. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
 2. Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celów, jeżeli zgłoszony zostanie sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
 3. Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o państwa zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
 4. Odbiorcy danych. Dane osobowe mogą być udostępnione osobom trzecim w celach, o których mowa powyżej /w celach marketingowych, jeżeli wyrażona zostanie zgoda na określone cele marketingowe, dla których niezbędne jest udostępnienie danych.
  Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, dostawcom usług remontowo-budowlanych i usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, notariuszom, bankom, zarządcom budynków oraz wspólnotom mieszkaniowym, agencjom marketingowym - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.
 5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).
 6. Prawa osoby, której dane dotyczą. Przysługuje państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i w celach analitycznych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest państwa zgoda, możliwe jest prawo jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/ świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymacie państwo od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy - bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.